Pedagogisch project

Het pedagogisch project geeft de fundamentele uitgangspunten van Stedelijk Onderwijs weer. Ouders die hun kind inschrijven, aanvaarden het pedagogisch project van het Stedelijk Onderwijs.  

Dynamische ontmoetingsplaats

Ieder jaar volgen zo'n 55.000 mensen onderwijs in een school, academie of centrum van Stedelijk Onderwijs in Antwerpen. Onderwijs wordt niet bezien als eenrichtingsverkeer van leerkracht naar leerling, maar als een dynamische wisselwerking tussen verschillende partijen, leerkrachten, leerlingen, ouders, partners, buurtverenigingen, jeugdorganisaties, scholengemeenschappen…  

Stedelijk Onderwijs staat nooit stil. Iedereen leert voortdurend van elkaar, luistert naar elkaar en biedt elkaar ontelbare kansen en mogelijkheden.  

Deskundigheid en leernetwerken

Een school is geen eiland. Stedelijk Onderwijs is dat evenmin. Daarom streeft het naar de opbouw van leernetwerken waarin alle kennis zo breed mogelijk verdeeld kan worden. Scholen zijn georganiseerd in scholengemeenschappen en functioneren in diverse netwerken met andere scholen. Maar er bestaan ook netwerken tussen stedelijke scholen van verschillende onderwijsniveaus om zo overleg tussen scholen met dezelfde deelprofielen mogelijk te maken.  

Stedelijk Onderwijs stimuleert ook overleg tussen actoren met een gedeelde deskundigheid. Door de bestaande kennis in de organisatie zo breed mogelijk te verspreiden, wil het zijn leerlingen en cursisten voorbereiden op de veranderende omgeving waarin ze later onvermijdelijk terecht zullen komen.  

Grootstad

Een stad als Antwerpen is amper vergelijkbaar met een gemiddelde gemeente in Vlaanderen. De bevolking is er gevarieerder en bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen zetten zich in de stad vroeger en aan een hoger tempo door. Stedelijk Onderwijs kan, dankzij de middelen van de stad Antwerpen, perfect inspelen op deze grootstedelijke uitdagingen en ontwikkelingen en zo zijn onderwijsopdracht optimaal realiseren.  

Ontplooiingskansen

Bij Stedelijk Onderwijs staat de lerende centraal. Elke leerling, cursist of student heeft talenten en krijgt er alle kansen om zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Onderwijs en studiekeuzebegeleiding op maat zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier (bij)leert en de toekomst vol vertrouwen tegemoet kan gaan.  

Optimale ontplooiingskansen bieden, betekent ook gelijke kansen bieden. De ongelijke startposities probeert Stedelijk Onderwijs zoveel mogelijk weg te werken. Dat doet het door bijvoorbeeld de maximumfactuur zo laag mogelijk te houden. Leerlingen uit minder bemiddelde gezinnen krijgen financiële steun van het sociaal fonds. Zo wordt de ongelijkheid op alle mogelijke vlakken bestreden.  

Respect

Stedelijk Onderwijs ziet het als een plicht om in te spelen op de individuele behoeften van leerlingen. Stedelijk Onderwijs heeft respect voor elk individu. Daarnaast verwacht het van zijn leerlingen en hun ouders dat ook zij zelf de verantwoordelijkheid nemen om hun leerprocessen te doen slagen. Stedelijk Onderwijs aanvaardt niet dat leerlingen, studenten of cursisten door hun gedrag het leren van anderen hinderen. Leerlingen en ouders mogen op hun beurt verwachten dat leerkrachten en schooldirecties de optimale leermogelijkheden zullen creëren.  

Autonomie

Om maatwerk te leveren en flexibel in te spelen op de verschillende behoeften, moeten middelen en mensen efficiënt ingezet worden. Daarom is Stedelijk Onderwijs georganiseerd in scholengemeenschappen die zijn ondergebracht in gemeentebedrijven: één voor het buitengewoon onderwijs, één voor het volwassenenonderwijs, vijf voor het basisonderwijs, twee voor het secundair onderwijs, twee voor het deeltijds kunstonderwijs en één Centrum voor Leerlingenbegeleiding.  

Diversiteit

Net zoals de stad van iedereen is, is ook Stedelijk Onderwijs van iedereen. In Antwerpen wonen bijna een half miljoen verschillende mensen, met verschillende karakters, verschillende opvattingen en interesses, verschillende culturele, religieuze, sociaal-economische achtergronden, individuele beperkingen en talenten. Omgaan met deze diversiteit is een enorme uitdaging, niet het minst in het onderwijs.  

Stedelijk Onderwijs ziet de verschillen tussen mensen als een verrijking. Wie openstaat voor diversiteit ziet meer, ervaart meer, leert meer. Wie samen leert, leert meer, juist omdat iedereen verschillend is. Verschillen worden niet uitgevlakt, maar vormen integendeel een extra impuls in het leerproces.

Breed leerplatform

We leren ons leven lang. Niet alleen op school, maar ook op het werk en in onze vrije tijd. Maar om een leven lang te kunnen leren, moeten we eerst 'leren leren'. Wie leert hoe hij kennis en vaardigheden kan verwerven en competenties kan ontwikkelen, zal sterker in zijn schoenen staan wanneer hij zich moet aanpassen aan veranderende omstandigheden. Daarom motiveert Stedelijk Onderwijs lerenden om leergierig te zijn en te blijven leren. 'Leren leren' vindt het minstens net zo belangrijk als de leerinhouden zelf.  

Uiteraard biedt Stedelijk Onderwijs ook sterke leerinhouden aan die inspelen op de behoeften en interesses van alle lerenden. Kinderen en jongeren in het leerplichtonderwijs krijgen een brede vorming die hen naast vaktechnische kennis ook relationele en sociale vaardigheden bijbrengt. Volwassenen kunnen er terecht om een beroepskwalificatie te behalen of een opleiding te volgen in functie van hun job of gewoon om iets bij te leren dat ze interessant, prettig of zinvol vinden. Of ze nu 20, 40 of 80 jaar oud zijn.  

Inzet en betrokkenheid

Stedelijk Onderwijs geeft elke lerende voortdurend nieuwe kansen om zich te ontplooien. Daartegenover staat dat het van zijn lereden en hun ouders verwacht dat ze zich engageren om van hun schoolloopbaan of die van hun kind een geslaagde onderneming te maken.  

De school moet model staan voor een democratische samenleving. Stedelijk Onderwijs stimuleert de betrokkenheid van de ouder voor de onderwijsbeleving van zijn kind. Het is de hefboom naar betrokkenheid bij het totale klas- en schoolgebeuren. Dit kan aanleiding geven tot participatie aan het onderwijsbeleid via formele kanalen zoals ouderraden en schoolraden.  

Samen met de ouders worden leerlingen, studenten, cursisten, personeel en de lokale gemeenschap actief betrokken bij het schoolbeleid. Zij geven advies bij strategische keuzes via leerlingenraden, ouderraden, schoolraden en informeel overleg.  

Kansen grijpen

Leren is niet alleen een recht. In België hebben ouders de wettelijke plicht om hun kind te laten leren. Samen met schooldirecties en leerkrachten zijn ouders verantwoordelijk voor de schoolloopbaan van hun minderjarige kind. Stedelijk Onderwijs wil ervoor zorgen dat iedereen doorheen zijn levensloop in staat zal zijn om de kansen te grijpen die aangeboden worden.  

Solidariteit

In Stedelijk Onderwijs is er ook ruimte om samen plezier te maken, te genieten van mooie dingen, sportief met elkaar te wedijveren, of zelfs om samen te rouwen als we een pijnlijk verlies moeten verwerken. Zo voelen leerlingen en leerkrachten zich geborgen in hun leeromgeving en hoeven ze niet bang te zijn om fouten te maken. Leren doe je immers met vallen en opstaan.  

Solidariteit betekent dat je een ander nooit laat vallen als die tegenslag ondergaat of minder goed presteert. Stedelijk Onderwijs wil die solidariteit in praktijk brengen op alle niveaus: tussen mensen, tussen scholen, maar ook tussen scholengemeenschappen en de bedrijven van Stedelijk Onderwijs. Solidariteit kan zich uiten op verschillende manieren: door elkaar te helpen, door kennis en middelen te delen of ervaringen en deskundigheid uit te wisselen, door samen het pedagogisch project van Stedelijk Onderwijs uit te dragen.  

Toekomst

Leren is een investering op lange termijn. Zowel voor de lerende die zich hard inspant om leerwinst te boeken als voor de samenleving die letterlijk kapitaal investeert.  

Om de leerwinst te maximaliseren, legt Stedelijk Onderwijs de nadruk op competenties verwerven. Competenties of vaardigheden die nodig zijn om een vervolgstudie te kunnen aanvatten of om een beroep uit te oefenen, maar ook om je persoonlijke en sociale leven zinvol in te richten. Vaardigheden om nieuwe uitdagingen te kunnen aangaan, om flexibel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en om samen te werken met anderen… Deze competenties zijn immers 'tijdloos', ze zullen altijd van pas komen, terwijl kennis maar al te snel veroudert en vervaagt.  

Stedelijk Onderwijs is een leerschool voor de Antwerpse samenleving. Elke dag opnieuw leren leerlingen, studenten en cursisten omgaan met de eigenheden en eigenaardigheden van deze stad. Zo betekent Stedelijk Onderwijs een meerwaarde voor Antwerpen en de samenleving. Want wie deze stad met een open, zelfzekere blik tegemoet gaat, is goed op weg om van de wereld een aangenamere woon-, leef- en leeromgeving te maken.  

Duurzame schoolgebouwen

Een geschikte en veilige infrastructuur is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten kiezen we zoveel mogelijk voor duurzame materialen en technieken die het toekomstige energieverbruik beperken. We stellen schoolgebouwen zoveel mogelijk open voor buurtbewoners en verenigingen en gaan samenwerkingen aan met de privésector.