Leopold3

kleuter- en lagere school

Zorgteam

Zorgcoördinator: Jana Fonteyn jana.fonteyn@so.antwerpen.be

Zorgteam

juf Veerle, juf Jana, meester Johan, juf Even, juf Nelle, juf Annick, juf Els, juf Kristien