De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Veelgestelde vragen

Algemene vragen buitengewoon onderwijs

 1. Kan de school weigeren me in te schrijven?
 2. Ben ik verzekerd op school?
 3. Krijg ik een studietoelage?
 4. Kan ik het vak godsdienst of zedenleer volgen?
 5. Wat als mijn ouders de factuur niet kunnen betalen?
 6. Aanwezig of afwezig?
 7. Wanneer ben ik gewettigd afwezig?
 8. Wanneer ben ik ongewettigd afwezig?
 9. Wanneer schorst de school de lessen?
 10. Is roken op school verboden?
 11. Wat met wapens en drugs?
 12. Welke documenten krijg ik op school?
 13. Hoe houden we orde op school?
 14. Welke tuchtmaatregelen gelden op school?
 15. Hoe neemt de school een tuchtmaatregel?
 16. Hoe kunnen mijn ouders in beroep gaan tegen uitsluiting?
 17. Wat doet het CLB?
 18. Hoe kan ik contact opnemen met het CLB?
 19. Wat kunnen mijn ouders doen als ze niet akkoord gaan met de beslissing?
 20. Wat gebeurt er als ik een overtreding bega?
 21. Wat doet de schoolraad?
 22. Wat doet de leerlingenraad?
 23. Wat doet de ouderraad?

Specifieke vragen buitengewoon lager onderwijs

 1. Vanaf wanneer kan mijn kind naar school?
 2. Wanneer mag mijn kind in het eerste leerjaar beginnen?
 3. Hoe schrijf ik mijn kind in?
 4. Moet ik mijn kind nog inschrijven op de school zelf?
 5. Wie krijgt voorrang bij de inschrijving?
 6. Mag mijn kind naar een andere school?
 7. Wat is gratis en wat moet ik betalen?
 8. Hoe betaal ik?
 9. Hoe wordt mijn kind geëvalueerd?

Specifieke vragen buitengewoon secundair onderwijs

 1. Wanneer kan ik me inschrijven?
 2. Hoe schrijf ik me in?
 3. Moet ik me nog inschrijven op de school zelf?
 4. Wie krijgt voorrang bij de inschrijving?
 5. Wat kost de school?
 6. Hoe word ik geëvalueerd?

Algemene vragen buitengewoon onderwijs

1. Kan de school weigeren me in te schrijven?
De school kan de inschrijving weigeren als:

 • je niet voldoet aan de voorwaarden voor het buitengewoon secundair onderwijs;
 • er geen plaats meer is in de school;
 • je het vorige jaar of het jaar daarvoor definitief uitgesloten was in de school.

Weigert de school je in te schrijven? Dan zal de school je ouders binnen 4 dagen een brief sturen met de reden van weigering. Je ouders kunnen een gesprek aanvragen met de directeur om meer uitleg te vragen.

Top


2. Ben ik verzekerd op school?
De school sluit een verzekering af voor jou. Als regelmatige leerling ben je verzekerd tegen lichamelijke letsels:

 • op weg van en naar de school;
 • in alle lokalen van de school;
 • tijdens de activiteiten van de school;
 • tijdens reizen, excursies en stages van de school.

De verzekering kan ook tussenkomen voor ongevallen met letsels aan de tanden. Ook als je bril of contactlenzen beschadigd zijn, kunnen je ouders rekenen op een tussenkomst van de verzekering van de school. Vraag meer info aan de school.

Top


3. Krijg ik een studietoelage?
Schooltoelagen of studietoelagen helpen je ouders om de kosten van de school te betalen. Het bedrag van de toelage hangt af van de situatie van je gezin, bijvoorbeeld of je vader of moeder alleenstaand is, hoeveel kinderen je ouders hebben ...

Je ouders kunnen de documenten voor de toelage aanvragen via:

Je ouders moeten de formulieren voor het einde van het jaar indienen. De school helpt hen graag om de formulieren in te vullen.

Top


4. Kan ik het vak godsdienst of zedenleer volgen?
Tijdens de eerste inschrijving kiezen je ouders of je godsdienst of zedenleer volgt. Ze ondertekenen dan een verklaring. Die geven je ouders binnen 8 kalenderdagen aan de directeur. Je ouders kunnen tot 8 kalenderdagen na de eerste schooldag hun keuze wijzigen.

Willen je ouders niet dat je één van deze vakken volgt, dan kunnen ze  een vrijstelling aanvragen. Je moet het vak dan niet volgen. Je moet wel op school zijn.

Top


5. Wat als mijn ouders de factuur niet kunnen betalen?
Stap 1: praten met de directeur
Mogelijk kunnen je ouders de factuur niet op tijd of niet betalen. We begrijpen dat. Je ouders kunnen contact opnemen met de directeur. Hij of zij zal met hen een plan opstellen om de factuur in delen te betalen.

Stap 2: de sociale dienst
Gaan je ouders niet akkoord met het plan of is een plan voor je ouders niet mogelijk? Dan kunnen je ouders contact opnemen met de sociale dienst van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. De sociale dienst onderzoekt samen met je ouders of ze recht hebben op extra steun:

 • een tussenkomst van het sociaal fonds
 • een aangepast plan
 • sociale tarieven

De sociale dienst kan je ouders ook meer info geven waar ze meer hulp kunnen krijgen.

Stap 3: herinneringsbrief
Betalen je ouders niet op tijd of volgen je ouders het plan van afbetaling niet? Namen je ouders ook geen contact op met de directeur? Dan vragen we je ouders in een brief om te betalen. Antwoordden ze niet op tijd op deze brief? Dan sturen wij een 2de brief. In elke brief staat dat je ouders contact kunnen opnemen met de directeur. Ze krijgen ook uitleg over een afbetalingsplan en de sociale dienst.

Stap 4: de rechtbank
Kunnen we na alle inspanningen toch geen oplossing vinden? Dan kunnen we niet anders dan de betaling via de rechtbank te vragen. We kiezen niet graag voor deze laatste oplossing. We vragen je ouders daarom om dit te vermijden en altijd tijdig contact op te nemen met ons.

Top


6. Aanwezig of afwezig?
Je moet alle dagen aanwezig zijn op school. Vanaf 1 september tot en met 30 juni doe je mee met alle lessen en activiteiten. Dit geldt niet als je gewettigd afwezig is. De juiste uurroosters en de vakanties staan in het reglement van de school.

Lichamelijke opvoeding
Lichamelijke opvoeding, zwemmen en sport op school zijn verplichte lessen. Ben je ziek en kan je niet deelnemen aan deze activiteiten? Dan moet je dat vooraf aan de directie melden met een briefje van de dokter.

Activiteiten buiten de school
Activiteiten buiten de school en uitstappen zijn normale schooldagen. De school vraagt altijd aan je ouders de toestemming of je mag deelnemen. Soms moeten je ouders dan een brief ondertekenen.

Wij vinden het belangrijk dat je deelneemt aan activiteiten buiten de school. Is er volgens jou of je ouders een ernstige reden waarom je niet kan deelnemen? Dan vragen we de ouders dat vooraf te bespreken met de school. Neem je niet deel aan de activiteit? Dan moet je op die dag aanwezig zijn op school.

Deze regels gelden niet voor activiteiten die buiten de uren van de school vallen, bijvoorbeeld sporten op woensdagnamiddag of tijdens vakanties.

Top


7. Wanneer ben ik gewettigd afwezig?
1. Je bent afwezig door ziekte

 • Je geeft een ondertekende verklaring af aan de school.
  Ben je niet langer dan drie dagen na elkaar afwezig? Dan hoef je enkel een brief af te geven aan de school. In deze brief moeten de datum en de handtekening van je ouders staan.Let op: dit mag maximaal 4 keer per schooljaar gebeuren. Na de 4de keer afwezigheid is een briefje van de dokter nodig.
 • Je geeft een brief van de dokter af aan de school.
  Ben je langer dan 3 dagen na elkaar afwezig? Dan is een briefje van de dokter nodig. Een brief van de dokter is ook nodig wanneer je afwezig bent door ziekte tijdens stages en kwalificatieproeven.

Let op: geef de brief van de dokter aan het secretariaat op de eerste dag dat je terug bent. Ben je langer dan 10 dagen na elkaar afwezig? Dan moet je het briefje meteen aan de school bezorgen.

2. Je bent afwezig door een van volgende redenen:

 • Je gaat naar een huwelijk of begrafenis van een lid van de familie of van een persoon die in hetzelfde huis woont.
 • Je neemt deel aan een familieraad bijeengeroepen door de vrederechter.
 • Een van je ouders of jij moet voor een rechtbank komen.
 • Een van je ouders of jij kan de school niet bereiken of binnenkomen door overmacht, zoals onaangekondigde stakingen, overstromingen ...
 • Je kan niet aanwezig zijn door maatregelen die de bijzondere jeugdzorg oplegde.
 • Je moet een proef afleggen voor een examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Je neemt deel aan een leerlingenraad.
 • Een lid van de familie is overleden. Dat lid is tot en met de 2de graad verwant (ouders, broers, zussen, grootouders), of woont in hetzelfde huis als jij.
 • Je kind kan niet aanwezig zijn door een buitenlandse reis voor het werk van de ouders.
 • Je kind kan niet aanwezig zijn om persoonlijke redenen.
 • Je kind mag maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar afwezig zijn om persoonlijke redenen. De directeur moet vooraf zijn toestemming geven.
 • Je neemt deel aan een culturele of sportieve gebeurtenis.
 • Je neemt deel aan een time-outprogramma.
 • Je kan niet aanwezig zijn door een feestdag van een erkende godsdienst.

De wet erkent volgende feestdagen:

 • katholiek:
  • Nieuwjaar: 1 dag
  • Paasmaandag: 1 dag
  • Feest van de arbeid: 1 dag
  • Pinkstermaandag: 1 dag
  • Allerheiligen: 1 dag
  • Wapenstilstand: 1 dag
 • islam:
  • Suikerfeest: 1 dag
  • Offerfeest: 1 dag
 • joodse religie:
  • Joods Nieuwjaar: 2 dagen
  • Grote Verzoendag: 1 dag
  • Loofhuttenfeest: 2 dagen
  • Slotfeest: 2 laatste dagen
  • Kleine Verzoendag: 1 dag
  • feest van Esther: 1 dag
  • Paasfeest: 4 dagen
  • Wekenfeest: 2 dagen
 • orthodoxe religie:
  • Paasmaandag: 1 dag
  • Hemelvaart: 1 dag
  • Pinksteren: 1 dag. Deze regeling geldt voor de jaren waarin het orthodox paasfeest niet samenvalt met het katholiek paasfeest.

Je moet altijd een verklaring of een officieel document afgeven als je afwezig bent door een van deze redenen.

3. Je bent afwezig door schorsing of uitsluiting

4 Je bent afwezig omdat je zoekt naar een andere school

Je kan afwezig zijn om een andere school te zoeken. Je mag hiervoor maximaal 10 halve dagen per schooljaar afwezig zijn. Je ouders moeten akkoord gaan. De school vraagt je ook om een attest te bezorgen van de bezochte school.

Let op: ben je gewettigd afwezig tijdens de kwalificatieproef of de stages? Dan beslist de directeur of zijn afgevaardigde samen met de klassenraad of je de proeven moet inhalen. Zo ja, dan zal hij of zij aan je ouders laten weten hoe en wanneer je dit moet inhalen (niet van toepassing in OV1/OV2).

Kan je niet deelnemen aan een overhoring, oefening of opdracht? Dan kan de leerkracht je verplichten om dit achteraf te maken (niet van toepassing in OV1/OV2).

5.  Je hebt het statuut van topsport
Heb je het statuut van topsport voor de sporten tennis, zwemmen of gymnastiek? Dan mag je maximum 6 lestijden per week afwezig zijn (verplaatsingen inbegrepen).
Let op: dit kan enkel onder bepaalde voorwaarden. De directie moet altijd toestemming geven.

Ben je gewettigd afwezig tijdens examens of toetsen? Dan beslist de directie samen met de klassenraad of je de examens of toetsen moet inhalen. De directeur laat je dan weten wanneer de toetsen en examens plaatsvinden.

Top


8. Wanneer ben ik ongewettigd afwezig?

 • Je bent afwezig om andere redenen dan we hierboven opsomden.
 • Je gaf niet of niet tijdig de juiste documenten aan de school.

Ben je vaak ongewettigd afwezig? De school volgt dan een plan. Je vindt meer info in het interne reglement van de school.
Blijf je te veel afwezig? Dan kan de school jou uitschrijven als regelmatige leerling. Je krijgt dan geen getuigschrift secundair onderwijs.

Als je afwezig bent door persoonlijke problemen, zoals problemen in het gezin, schoolmoeheid …, dan kan de school overleggen met het CLB en uitzonderlijk de afwezigheid wettig maken.

Top


9. Wanneer schorst de school de lessen?
De lessen kunnen om meerdere redenen tijdelijk niet doorgaan.

 • Overmacht
  De lessen gaan niet door voor alle leerlingen of een groep leerlingen. Dat komt door een plotse gebeurtenis die niemand had verwacht. Voorbeelden van overmacht zijn de verwarming die niet werkt, een overstroming, een bommelding, een brand … De directeur zal jou en je ouders verwittigen met een brief.
   
 • Administratie en onthaal
  De school kan voor maximaal één halve dag per schooljaar de lessen schorsen bij het begin van het schooljaar. De school bereidt dan de administratie en het onthaal van de school voor. In de infobrochure staat op welke dag dat valt.
   
 • Pedagogische studiedag
  De school kan voor maximaal 3 halve dagen per schooljaar een pedagogische studiedag houden. Er is dan geen les voor alle leerlingen of voor een groep leerlingen. In de infobrochure staat op welke dag dat valt.
   
 • Staking
  Als de personeelsleden van de school staken, zorgen we voor toezicht in een van onze andere scholen. De directeur vertelt je ouders in een brief welke maatregelen de school neemt.
   
 • Verkiezingen
  Tijdens de verkiezingen kunnen burgers in de lokalen van de school komen stemmen. De lessen kunnen daarom één dag na de verkiezingen niet doorgaan. Als dat zo is, verwittigt de directeur je ouders met een brief.
   
 • Evaluatie
  De school kan de lessen voor maximaal 9 dagen schorsen om de vorderingen en resultaten van de leerlingen te bespreken.
   
 • Einde schooljaar
  De lessen kunnen de laatste schooldag vóór de zomervakantie 1 halve dag niet doorgaan. De school kan zo oudercontacten organiseren. De school laat op 30 juni 2 zaken weten:
 • Wanneer vallen de vakanties voor het volgende schooljaar?
 • Sluit het volgend schooljaar op 30 juni?

Top


10. Is roken op school verboden?
Het is verboden om te roken in de school en tijdens pedagogische uitstappen of andere activiteiten buiten de school.
De school controleert of iedereen zich aan het verbod houdt. Houd je je niet aan het verbod? Dan neemt de school maatregelen die in het reglement van tucht en orde staan.

Top


11. Wat met wapens en drugs?
Wapens en drugs komen gelukkig zelden voor in de school. We herhalen toch even de regels. Het is verboden om wapens, speelgoedwapens en namaakwapens mee naar school te nemen. Het is ook verboden om elk ander voorwerp binnen de school te gebruiken als wapen. Drugs op school zijn ook verboden.

Volg je deze regels niet? Dan verwittigt de school je ouders en de politie. De politie stelt een proces-verbaal op.

De school neemt volgende maatregelen als we vermoeden dat je een wapen hebt:

 • De school vraagt je het wapen af te geven. De school houdt dit bij tot ze je ouders en de politie verwittigt.
 • De school kan je vragen om het wapen te tonen. Je moet dan je zakken en tassen leegmaken en je kastje openmaken. Wil je dit niet doen? Dan verwittigt de school je ouders meteen. De politie komt een onderzoek doen.

De school kan een geheime controle organiseren in een klas of klassengroep. Dat gebeurt in overleg met de politie.

Top


12. Welke documenten krijg ik op school?

 • Schoolagenda: je krijgt een agenda van de school. De leerkracht vertelt je wat je moet invullen. Vul je agenda iedere les ordelijk in. Het is niet voldoende om naar je leerboek te verwijzen. Elke leraar controleert voor zijn vak vaak je agenda. Iedere week tekent een van je ouders je agenda. De klasleerkracht controleert dit. In OV1 / OV2 gebruik je het heen- en weermapje of de leerlingenagenda.
 • Rapport: Je krijgt een aantal keer per jaar je rapport. Daarin staan de resultaten van je huiswerk en toetsen. In OV 4 krijg je geen rapport. In het intern reglement van de school vind je hierover meer informatie.

Top


13. Hoe houden we orde op school?
Hinder je de goede werking van de school of de les? Dan kan elke medewerker van de school een ordemaatregel opleggen. De school schrijft deze maatregel in je agenda of stuurt een brief naar je ouders.

Voorbeelden van maatregelen zijn:

 • Een plan voor begeleiding of extra maatregelen: de leerkracht en begeleider spreken dit af met de ouder.
 • Een waarschuwing of een speciale opdracht: dat komt voor als je te weinig je best doet, als je gedrag stoort, of als je je niet aan de afspraken houdt.
 • Schade betalen: je ouders betalen de schade die jij maakt.
 • Als je schade aanricht, moeten je ouders die vergoeden.
 • Als je de les stoort, kan de leerkracht je uit de klas zetten. Dan meld je je meteen bij de directeur of zijn afgevaardigde. Je kan alternatieve taken krijgen als straf. De school kan je ook verplichten om na te blijven op woensdagnamiddag of na de lesuren.
 • Spieken of andere vormen van bedrog tijdens toetsen en examens: De leraar stuurt je meteen door naar de directeur of zijn afgevaardigde. De klassenraad beslist of de toets of examen dan nog geldig is.
 • Een bijzondere maatregel is de preventieve schorsing. Enkel de directeur of de afgevaardigde van het Stedelijk Onderwijs kan deze maatregel nemen. Nadien kan een tuchtmaatregel volgen.

Je ouders en jijzelf moeten zich houden aan de maatregelen voor orde. Jullie kunnen niet in beroep gaan.

Top


14. Welke tuchtmaatregelen gelden op school?
Enkel de directeur of de afgevaardigde van het Stedelijk Onderwijs kan een tuchtmaatregel opleggen. Deze maatregel hangt af van hoe zwaar de feiten zijn.

De mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

 • Blaam: je krijgt een officiële berisping.
 • Schorsing: je mag enkele of alle lessen en activiteiten van de klas niet volgen voor een bepaalde periode. Je moet wel aanwezig zijn op school.
 • Uitsluiting: de school schrijft je definitief uit. Dit gebeurt nadat je in een andere school bent ingeschreven en ten laatste 1 maand nadat je ouders een brief kregen over de beslissing. Je blijft intussen geschorst.

Top


15. Hoe neemt de school een tuchtmaatregel?

 1. De directeur of de afgevaardigde van het Stedelijk Onderwijs maakt een dossier over jou op. Je ouders, jij en/of een raadsman hebben altijd het recht om het dossier in te kijken.
 2. De directeur of de afgevaardigde verwittigt jou en je ouders via een aangetekende brief. Hij of zij nodigt jullie uit voor een gesprek. Tussen de brief en de datum van het gesprek zitten minstens 3 kalenderdagen. Zowel de school als je ouders kunnen zich tijdens het gesprek laten bijstaan door een raadsman.
 3. Voor het gesprek komt de klassenraad samen om een advies te geven over de maatregel. De vertegenwoordiger van het CLB kan aanwezig zijn op de klassenraad.
 4. Eén werkdag na het gesprek en het advies beslist de directeur of de afgevaardigde over de maatregel.
 5. Je ouders krijgen een aangetekende brief met de uitleg over de beslissing. Ze kunnen de brief ook op school krijgen en voor ontvangst tekenen.
 6. Bij een definitieve uitsluiting stuurt de directeur een kopie van de beslissing naar het CLB en de bedrijfsdirecteur van het Stedelijk Onderwijs.

Top


16. Hoe kunnen mijn ouders in beroep gaan tegen uitsluiting?
Gaan je ouders niet akkoord met de beslissing van de school om je uit te sluiten? Dan kunnen zij in beroep gaan. Je ouders kunnen enkel in beroep gaan bij definitieve uitsluiting. Dat doen ze zo:

1. Je ouders sturen een aangetekende brief naar de voorzitter van de tuchtraad. Of ze geven de brief aan de tuchtraad af en vragen een bewijs van ontvangst. Dit beroep is enkel geldig als je ouders dit doen  binnen 3 kalenderdagen nadat ze de brief over de maatregel ‘definitieve uitsluiting uit de school’ ontvingen.

Het adres is:
Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Voorzitter van de tuchtraad
Lange Gasthuisstraat 15
2000 Antwerpen

De tuchtraad bestaat uit:

 • de directeur Stedelijk Onderwijs of zijn/haar vervanger
 • een vertegenwoordiger van het CLB of zijn/haar vervanger
 • de directeur van de afdeling basisonderwijs of zijn/haar vervanger
 • de directeur-coördinatie van een andere scholengemeenschap of zijn/haar vervanger

Zolang de procedure loopt terwijl je ouders in beroep gaan, blijft de uitsluiting gelden.

2. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het geldig beroep heeft de tuchtraad een gesprek met jou, je ouders en de school. Eindigt die termijn van 5 werkdagen tussen 10 juli en 20 augustus? Dan wordt de termijn verlengd tot 31 augustus.
De tuchtraad kan zich laten bijstaan door deskundigen. Je ouders kunnen zich laten bijstaan door een raadsman tijdens het gesprek. De school kan dat ook.

3. De tuchtraad beslist over de maatregel binnen 3 kalenderdagen na het gesprek.

4. De voorzitter van de tuchtraad of zijn/haar afgevaardigde stuurt ten laatste 1 werkdag na de beslissing een aangetekende brief naar je ouders en de school, met de beslissing en uitleg. Jij, je ouders en de school moeten zich aan deze beslissing houden.

Top


17. Wat doet het CLB?
Onze school werkt samen met het stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Antwerpen.

Op het CLB werken psychologen, pedagogen, maatschappelijk assistenten, dokters … Dit team ondersteunt jou, je ouders en de school om de beste aanpak te vinden. Het CLB helpt vooral leerlingen die moeilijk leren. Als je ouder bent dan 12 jaar, en als je zelf kan beoordelen wat belangrijk voor jou is, beslis je zelf of je de begeleiding van het CLB volgt. Zo niet, dan doen jouw ouders dat.

De medewerkers van het CLB hebben beroepsgeheim. Info die je aan hen geeft, mogen zij niet verder vertellen.

Het CLB helpt je bij:

 • leren en studeren
 • een studierichting kiezen
 • jouw gezondheid: met medische onderzoeken volgt het CLB de ontwikkeling van jouw lichaam. Je kan ook belangrijke inentingen krijgen bij het CLB.
 • jouw geestelijk en sociaal functioneren: het CLB werkt onder andere met de school samen voor de verplichte begeleiding van leerlingen die spijbelen.

De diensten van het CLB zijn gratis.

Top


18. Hoe kan ik contact opnemen met het CLB?
Je ouders en jij zijn altijd welkom bij het CLB. Aarzel niet om een afspraak te maken.

Lange Gasthuisstraat 24
2000 Antwerpen
tel. 03 206 13 11
e-mailadres: clb@so.antwerpen.be

Het centrum is open op:

 • maandag   van 8.30 uur tot 18 uur
 • dinsdag tot en met vrijdag  van 8.30 uur tot 16.30 uur

Het centrum is gesloten:

 • tijdens de kerstvakantie (uitgezonderd 2 dagen). Neem contact op voor meer info.
 • tijdens de paasvakantie
 • tijdens de zomervakantie van 15 juli tot en met 15 augustus

Je kan het CLB ook via de school contacteren.

Top


19. Wat kunnen mijn ouders doen als ze niet akkoord gaan met de beslissing?
Krijg je geen getuigschrift en gaan je ouders niet akkoord? Ze kunnen dan een gesprek aanvragen met de directeur of zijn afgevaardigde, de voorzitter van de kwalificatiecommissie of een afgevaardigde van het Stedelijk Onderwijs. Die aanvraag moet ten laatste op de 3de werkdag gebeuren nadat je je rapport gekregen hebt.

De school neemt daarna een van de volgende beslissingen:

 • De voorzitter van de commissie kan je ouders overtuigen dat de beslissing van de klassenraad juist is. Je ouders kunnen de beslissing dan later niet meer betwisten.
 • De voorzitter vindt dat je ouders geldige redenen hebben voor een nieuwe beslissing. De kwalificatiecommissie of de klassenraad komt dan zo snel mogelijk samen. Die neemt een nieuwe beslissing. Je ouders krijgen de nieuwe beslissing in een brief.
 • De voorzitter aanvaardt de redenen van je ouders voor een nieuwe beslissing niet. De klassenraad komt niet samen. Je ouders gaan niet akkoord en de betwisting blijft dus bestaan. Je ouders kunnen dan terecht bij de beroepscommissie.

De beroepscommissie bestaat uit minstens 3 leden en 3 vervangers. De raad van bestuur van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen beslist wie de leden zijn.

In beroep gaan kan op 2 manieren:
1. Onmiddellijk na de nieuwe beslissing van de directeur, vullen je ouders een formulier in.

 • De school geeft dit document aan de voorzitter van de beroepscommissie.
 • De voorzitter of de afgevaardigde ondertekent het formulier.
 • Je ouders krijgen een kopie als bewijs van beroep.
 • Voor 15 juli neemt de commissie een beslissing over het beroep.

2. Je ouders vullen het formulier niet onmiddellijk in, of een nieuwe klassenraad kwam opnieuw bijeen.

 • Je ouders kunnen beroep indienen binnen 3 kalenderdagen na het gesprek of na ontvangst van de nieuwe beslissing van de klassenraad.
  Ze sturen een brief naar:
  Stedelijk Onderwijs Antwerpen
  De voorzitter van de beroepscommissie
  Lange Gasthuisstraat 15
  2000 Antwerpen
 • De commissie neemt een beslissing over het beroep voor 15 september.

De beroepscommissie onderzoekt de klacht en geeft advies aan het directiecomité van het Stedelijk Onderwijs.

Het directiecomité beslist dan om:

 • de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen
 • de klassenraad wel opnieuw te laten samenkomen

De school en je ouders krijgen deze beslissing via een brief met uitleg.

Komt de kwalificatiecommissie of klassenraad opnieuw samen om een nieuwe beslissing te nemen? Dan moet dit gebeuren ten laatste op 15 september van het volgende schooljaar. Je ouders krijgen daarna van de school een brief met de nieuwe beslissing. Na 15 september wordt een beslissing van de klassenraad definitief. Je ouders kunnen ze dan enkel voor de Raad van State aanvechten.
Als het Stedelijk Onderwijs de eindbeslissing zelf betwist, dan kan ze de kwalificatiecommissie of de (delibererende) klassenraad opnieuw laten samenkomen.

Top


20. Wat gebeurt er als ik een overtreding bega?
Stap 1
De directeur verzamelt bewijzen van de overtreding. Daarna ondervraagt hij jou. De school maakt een dossier op van de overtreding. In dat dossier zitten:

 • het verslag van de ondervraging
 • de verklaring van het personeelslid dat jou betrapte op de overtreding.

Stap 2
De klassenraad ontvangt het dossier. De raad oordeelt of het een overtreding is.

Stap 3
De klassenraad deelt de beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders. Je kan een ordemaatregel krijgen voor de overtreding.

Top


21. Wat doet de schoolraad?
De school heeft een schoolraad. In die schoolraad zitten ouders, personeel en personen van de lokale gemeenschap. Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. De directeur zorgt dat er voldoende keuzes van de school aan bod komen tijdens elke vergadering, zoals keuzes van jaarthema's en specifieke pedagogische activiteiten.

Top


22. Wat doet de leerlingenraad?
In een leerlingenraad zitten leerlingen. Zij komen op voor de belangen van alle leerlingen van de school. De raad geeft advies aan de school. De raad verbetert de relatie tussen leerlingen en directie, tussen leerlingen en leerkrachten en tussen leerlingen onderling.
De school kan een leerlingenraad oprichten. Een raad is verplicht als minstens 10 % van de leerlingen van 11 tot 13 jaar erom vraagt en die 10 % minstens 3 leerlingen zijn. Leerlingen kiezen wie in de raad zit.

Top


23. Wat doet de ouderraad?
Een ouderraad heeft inspraak in de school, net zoals de schoolraad en de leerlingenraad. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.
De school kan een ouderraad oprichten. Een ouderraad is verplicht als ten minste 10 % van de ouders hierom vraagt.

Top


Specifieke vragen buitengewoon lager onderwijs

1. Vanaf wanneer kan mijn kind naar school?
In België heeft elk kind leerplicht van 6 tot 18 jaar. Leerplicht betekent dat volgens de wet je kind dan moet leren. De meeste ouders sturen hun kind naar een school om te leren.
Wordt je kind na 1 september 6 jaar? Dan heeft het toch leerplicht op 1 september van dat jaar.

Top


2. Wanneer mag mijn kind in het eerste leerjaar beginnen?

 • Je kind wordt 5 jaar vóór 1 januari van het lopende schooljaar.
 • Je kind heeft een speciaal attest. Daarin staat het type buitengewoon onderwijs dat jouw kind mag volgen.

Een kind van 6 jaar kan 1 schooljaar langer in de kleuterschool blijven. Als ouder kan je dit beslissen nadat je advies kreeg van het CLB en de directeur. Je kind heeft leerplicht in dat extra jaar van de kleuterklas. Het moet dus naar school komen.
Een kind kan uitzonderlijk 1 of 2 jaar langer in het lager onderwijs blijven. Jij als ouder beslist dit nadat je advies kreeg van het CLB en de klassenraad.
Wordt je kind 15 jaar vóór 1 januari van het lopende schooljaar? Dan kan het geen lager onderwijs meer volgen. 

Top


3. Hoe schrijf ik mijn kind in?
Het Lokaal Overlegplatform (LOP) Antwerpen en het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming beslist hoe en wanneer je jouw kind kan inschrijven. De school verzorgt de melding aan het Lokaal Overlegplatform. Alle info over inschrijven in het basisonderwijs lees je op volgende website:
www.antwerpen.be/studiewijzer

Je kan ook terecht bij:
Studiewijzer
T 03 338 33 66
E studiewijzer@stad.antwerpen.be
www.antwerpen.be/studiewijzer

Langskomen kan ook: open elke werkdag van 13 tot 16 uur of op afspraak
Den Bell
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen

Als ouder mag je zelf kiezen in welke school je jouw kind inschrijft. Als jouw kind ingeschreven is, mag jouw kind in die school blijven tot het einde van het 6de leerjaar.  Leerlingen kunnen tot het schooljaar waarin ze 14 jaar worden, ingeschreven blijven in het buitengewoon basisonderwijs.

Sommige leerlingen krijgen voorrang bij de inschrijving:

 • Elke leerling die zussen of broers heeft die al naar onze school gaan. De school aanvaardt het attest ‘samenstelling van gezin’ als bewijs (gratis te verkrijgen bij het gemeentebestuur).
 • Een leerling waarvan één van de ouders op het ogenblik van de inschrijving een contract van een lopende tewerkstelling van minimum 104 dagen heeft.
 • Een leerling die in aanmerking komt voor een of meerdere regels over gelijke onderwijskansen (GOK-leerling). Dit kan bijvoorbeeld als:
  • de leerling een schooltoelage ontvangt;
  • de moeder van de leerling geen diploma secundair onderwijs heeft;
  • de leerling thuis geen Nederlands praat.
 • Als er geen evenwicht is tussen GOK-leerlingen en niet-GOK-leerlingen, kan een van beide groepen voorrang krijgen. Dit kan op elke school een andere groep zijn.

De afspraken die in de regelgeving worden vastgelegd rond de voorafgaande periodes van aanmelding, worden strikt opgevolgd. De voorrangsregelingen zijn niet van toepassing op type 5-scholen!

Top


4. Moet ik mijn kind nog inschrijven op de school zelf?

Als je jouw kind wil inschrijven op de school, dan kan dit vanaf 1 maart van het voorafgaande schooljaar. Je neemt dan volgende zaken mee:

 • de geboorteakte van je kind. Hebt je die niet? Neem dan een ander bewijs van identiteit van jouw kind mee. Je kan ook het trouwboekje van de ouders meenemen.
 • de SIS-kaart van jouw kind

De school bewaart een kopie van de documenten en andere gegevens van de leerling in een dossier.
Als ouder mag je dit dossier altijd inkijken en de gegevens aanpassen.

Top


5. Wie krijgt voorrang bij de inschrijving?

 • Elke leerling die zussen of broers heeft die al naar onze school gaan. De school aanvaardt het attest ‘samenstelling van gezin’ als bewijs (gratis te verkrijgen bij het gemeentebestuur).
 • Een leerling waarvan één van de ouders op het ogenblik van de inschrijving een contract van een lopende tewerkstelling van minimum 104 dagen heeft.
 • Een leerling die in aanmerking komt voor een of meerdere regels over gelijke onderwijskansen (GOK-leerling). Dit kan bijvoorbeeld als:
  • o de leerling een schooltoelage ontvangt;
  • o de moeder van de leerling geen diploma secundair onderwijs heeft;
  • o de leerling thuis geen Nederlands praat.
 • Als er geen evenwicht is tussen GOK-leerlingen en niet-GOK-leerlingen, kan een van beide groepen voorrang krijgen. Dit kan op elke school een andere groep zijn.

De afspraken die in de regelgeving worden vastgelegd rond de voorafgaande periodes van aanmelding, worden strikt opgevolgd. De voorrangsregelingen zijn niet van toepassing op type 5-scholen!

Top


6. Mag mijn kind naar een andere school?
Je mag jouw kind in een andere school inschrijven tijdens het schooljaar. Je bent altijd welkom om hier met ons over te praten. Veranderen van school is een belangrijke gebeurtenis voor jouw kind. Het is daarom belangrijk om info en advies te vragen aan de school en aan het CLB. Onze school geeft de gegevens van jouw kind aan de nieuwe school.

Gaat jouw kind van het gewoon lager onderwijs naar het buitengewoon lager onderwijs? Dan moet jouw kind een inschrijvingsverslag van het CLB hebben.

Gaat jouw kind van het buitengewoon lager onderwijs naar het gewoon lager onderwijs? Dan is het belangrijk dit te bespreken met de school en het CLB. De uiteindelijke beslissing ligt bij jou als ouder.

Wil je meer info? De directie en het CLB helpen je graag verder.

Top


7. Wat is gratis en wat moet ik betalen?
 

Gratis Niet gratis
Inschrijving in de school Activiteiten zoals toneel, sport, een bezoek aan een museum,...
Handboeken, schriften, instrumenten Middagtoezicht, opvang voor of na de schooluren
Knutselmateriaal Extra materiaal zoals een abonnement op een tijdschrift

Kleurpotloden

Uitstappen met de school, zoals zeeklassen, bosklassen,...


8. Hoe betaal ik?
De school organiseert heel wat activiteiten en uitstappen die boeiend en aangenaam zijn voor jouw kind. De school houdt de kosten bij. Je krijgt dan van ons een factuur. We hebben graag dat je de factuur cash of via overschrijving betaalt.

Wij willen niet dat je te veel betaalt voor deze activiteiten en uitstappen. We werken daarom met twee facturen:

 • In de scherpe maximumfactuur zitten de kosten voor activiteiten en materialen (zie tabel – niet gratis verplicht). De school mag je voor al deze zaken niet meer dan 70 euro per schooljaar vragen.
 • In de minder scherpe maximumfactuur zitten de kosten voor uitstappen. Deze factuur mag nooit meer zijn dan 400 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs.

De bedragen voor beide facturen hangen af van het cijfer van de gezondheidsindex. Elk jaar verandert dit cijfer. Het bedrag van beide facturen kan dus elk jaar een beetje hoger of lager zijn. De school vertelt je bij het begin van het nieuwe schooljaar het juiste bedrag.
De school zal deze bedragen niet in 1 keer aan je vragen. Ze zal je minstens 3 deelfacturen bezorgen in de loop van het schooljaar.

Top


9. Hoe wordt mijn kind geëvalueerd?
De school evalueert jouw kind op verschillende manieren. Deze evaluaties helpen de school om te beslissen of jouw kind naar het volgende leerjaar kan overgaan, of het getuigschrift van de lagere school haalt.
De klassenraad beslist of jouw kind de doelen van het leerplan heeft bereikt. Is jouw kind geslaagd? Dan krijgt hij of zij een getuigschrift basisonderwijs.

De school rekent de resultaten van het 5de en het 6de leerjaar mee om te beslissen of jouw kind het getuigschrift basisonderwijs krijgt. Het kan zijn dat jouw kind een vergelijkende proef moet doen. Deze proef helpt de klassenraad om een goede beslissing te nemen.

Krijgt jouw kind geen getuigschrift van het basisonderwijs? Dan kan hij of zij een verklaring krijgen. In de verklaring staat het aantal jaren en het soort lager onderwijs dat jouw kind volgde.

Top


Specifieke vragen buitengewoon secundair onderwijs

1. Wanneer kan ik me inschrijven?
Je kan je inschrijven als regelmatige leerling als je voldoet aan enkele volwaarden. De school controleert dit aan de hand van enkele documenten. Zo heb je een attest Buitengewoon Onderwijs nodig van een erkend centrum voor leerlingenbegeleiding (zie ‘Hoe schrijf je je in?).

De inschrijvingen kunnen ten vroegste vanaf de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar starten.

Top


2. Hoe schrijf ik me in?
Het Lokaal Overlegplatform (LOP) Antwerpen beslist hoe en wanneer je kan inschrijven. De school verzorgt de melding aan het Lokaal Overlegplatform. Alle info over inschrijven lees je op volgende websites:
www.antwerpen.be/studiewijzer

Je kan ook terecht bij:
Studiewijzer
T 03 338 33 66
E studiewijzer@stad.antwerpen.be
www.antwerpen.be/studiewijzer

Langskomen kan ook: open elke werkdag van 13 tot 16 uur of op afspraak.
Den Bell
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen

Jij en je ouders kiezen in welke school jij je inschrijft. Als je ingeschreven bent, mag je in die school blijven tot het einde van het 6de of het 7de jaar.

Top


3. Moet ik me nog inschrijven op de school zelf?
Je moet je inschrijving nog bevestigen op de school zelf. Neem deze documenten mee:

 • een attest Buitengewoon Onderwijs van een erkend centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
 • je identiteitskaart of het trouwboekje van je ouders. De school heeft je rijksregisternummer nodig. Kan of wil je dit niet geven? Dan vraagt de school het op bij de Vlaamse Gemeenschap.
 • een medisch attest als je je inschrijft in de afdeling ‘grootkeuken’.

De school bewaart een kopie van de documenten en andere gegevens van jou in een dossier. Je ouders mogen dit dossier altijd inkijken en de gegevens aanpassen.

Top


4. Wie krijgt voorrang bij de inschrijving?
Heb je zussen of broers die al naar onze school gaan? Of is een van je ouders tewerkgesteld in de school? Dan krijg je voorrang bij de inschrijving. De afspraken die in de regelgeving worden vastgelegd rond de voorafgaande periodes van aanmelding, worden strikt opgevolgd.
De voorrangsregelingen zijn niet van toepassing op type 5-scholen!

Top


5. Wat kost de school?
De school organiseert heel wat activiteiten en uitstappen. We houden per leerling de kosten bij. Je ouders krijgen dan een factuur van ons. We hebben graag dat je ouders de factuur cash of via overschrijving betalen.

Top


6. Hoe word ik geëvalueerd?
De school beoordeelt je op verschillende manieren. Deze evaluaties helpen de school om te beslissen of je naar het volgende jaar kan overgaan, of het getuigschrift van de secundaire school haalt.

Tijdens het schooljaar:
Permanente evaluatie
De permanente evaluatie of de evaluatie van het dagelijks werk beoordeelt:

 • je oefeningen in de klas;
 • je persoonlijk werk;
 • de resultaten van je toetsen;
 • je houding op school, bijvoorbeeld je inzet in de klas;
 • je medewerking aan opdrachten.

De leraars weten hoe je vordert door deze evaluatie.

a. rapport
Op je rapport staan de punten van je dagelijks werk. Zo is het mogelijk je werk op school te volgen, te evalueren en bij te sturen.
De klassenleraar geeft jou het rapport. Een van je ouders ondertekent elk rapport. Je geeft het rapport terug aan je klassenleraar op de eerste schooldag nadat je het rapport gekregen hebt.

b. oudercontact
Enkele keren per jaar organiseert de school contacten met de ouders. We laten ze kennismaken met de school, de directie en de leraars. Hebben je ouders een vraag? Dan hoeven ze niet wachten tot het oudercontact. Ze mogen altijd bellen om een afspraak te maken met de klasleerkracht of directeur.

Op het einde van het schooljaar:

 • Opleidingsvormen 1 en 2
  Als regelmatige leerling krijg je een attest.
 • Opleidingsvorm 3
  Als regelmatige leerling krijg je een attest.

De kwalificatiecommissie oordeelt of je volgende attesten krijgt:

 • een getuigschrift van de opleiding;
 • een getuigschrift van verworven competenties;
 • een attest van verworven bekwaamheden;
 • een attest van beroepsopleiding.

De commissie beslist dit na een advies van de klassenraad.

Volg je een alternerende beroepsopleiding? Dan reikt de klassenraad het getuigschrift uit. Het begeleidingsteam geeft eerst advies.

 • Opleidingsvorm 4
  Alle regels van het gewoon secundair onderwijs zijn geldig.
 • Delibererende klassenraad en kwalificatiecommissie
  De delibererende klassenraad heeft de volgende taken:
  • De raad beslist of je slaagt in een jaar.
  • De raad geeft advies over attesten en getuigschriften.
  • De raad geeft advies over je verdere studie of andere mogelijkheden.

De delibererende klassenraad bestaat uit alle leerkrachten van wie je les krijgt en andere begeleiders van de school. De directeur of zijn afgevaardigde is voorzitter van deze klassenraad.

De kwalificatiecommissie beslist of je een kwalificatiegetuigschrift van beroepsonderwijs krijgt. De klassenraad geeft eerst advies.

Slaag je voor enkele modules? Dan kan je voor bepaalde opleidingen een getuigschrift van verworven bekwaamheden krijgen.

Top