Stedelijke basisscholen

Een kleuterschool of lagere school in jouw buurt

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de veelgestelde vragen i.v.m. het basisonderwijs 

Algemene vragen basisonderwijs

 1. Wanneer mag mijn kind in het eerste leerjaar beginnen?
 2. Hoe schrijf ik mijn kind in?
 3. Moet ik mijn kind nog inschrijven op de school zelf?
 4. Wanneer krijgt mijn kind voorrang bij de inschrijving?
 5. Kan de school weigeren mijn kind in te schrijven?
 6. Mag mijn kind naar een andere school?
 7. Is mijn kind verzekerd op school?
 8. Krijgt mijn kind een studietoelage?
 9. Wat als ik de schoolfactuur niet kan betalen?
 10. Wanneer schorst de school de lessen?
 11. Wat doet de schoolraad?
 12. Wat doet de leerlingenraad?
 13. Wat doet de ouderraad?

Specifieke vragen kleuterschool

 1. Wanneer kan mijn kind naar de kleuterschool?
 2. Moet mijn kind naar de kleuterschool?
 3. Waarom is het belangrijk dat mijn kind zo vroeg en zo vaak mogelijk naar de kleuterschool gaat?
 4. Wat kost de school?
 5. Hoe betaal ik?
 6. Hoe wordt mijn kind opgevolgd in de kleuterschool?

Specifieke vragen lagere school

 1. Wanneer kan mijn kind naar de lagere school?
 2. Kan mijn kind het vak godsdienst of zedenleer volgen?
 3. Wat kost de school?
 4. Hoe betaal ik?
 5. Wanneer is mijn kind gewettigd afwezig?
 6. Wanneer is mijn kind ongewettigd afwezig?
 7. Is roken op school verboden?
 8. Wat gebeurt er als mijn kind wapens of drugs meeneemt naar school?
 9. Hoe wordt mijn kind geëvalueerd in de lagere school?
 10. Wat moet ik doen als ik niet akkoord ga met de beslissing van de klassenraad?

Algemene vragen basisonderwijs

1. Wanneer mag mijn kind in het eerste leerjaar beginnen?
Jouw kind mag starten in het eerste leerjaar als:

 • hij/zij minstens 220 halve dagen in de derde kleuterklas aanwezig was. De lessen in de kleuterklas zijn in het Nederlands en de school is erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Was jouw kind onvoldoende aanwezig? Dan moet het een taaltoets afleggen;
 • hij/zij slaagt voor een taaltoets Nederlands. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) neemt deze toets af;
 • je een bewijs hebt dat je kind het vorige schooljaar les volgde in het Nederlands in Nederland;
 • jouw kind 7 jaar wordt tijdens het lopende schooljaar.

Een kind van 6 jaar kan één schooljaar langer in de kleuterschool blijven. je kan dit als ouder beslissen nadat je advies kreeg van het CLB en de klassenraad. Jouw kind heeft leerplicht in dat extra jaar van de kleuterklas. Het moet dus naar school komen. Een kind kan uitzonderlijk 1 of 2 jaar langer in het lager onderwijs blijven. Jij beslist dit nadat je advies kreeg van het CLB en de klassenraad
Wordt jouw kind 15 jaar vóór 1 januari van het lopende schooljaar? Dan kan het geen lager onderwijs meer volgen.

Top


2. Hoe schrijf ik mijn kind in?
Voor je je kind kan inschrijven in een Antwerpse kleuter- of lagere school, moet je hem eerst aanmelden via het Centraal Aanmeldingsregister (CAR).
Aan de hand van bepaalde criteria wordt bepaald in welke voorkeurschool je jouw kind kan inschrijven.

Meer info:

Helpdesk aanmelden
T: 0800 62185 (gratis nummer)
E: helpdesk.aanmelden@stad.antwerpen.be
meldjeaan.antwerpen.be
 

Top


3. Moet ik mijn kind nog inschrijven op de school zelf?
Je meldt jouw kind eerst aan via de website meldjeaan.antwerpen.be. Dit is nog geen inschrijving, maar een toelating. Je moet die inschrijving nog bevestigen op de school zelf. Dan neem je onderstaande documenten mee:

 • de SIS-kaart van jouw kind

Top


4. Wanneer krijgt mijn kind voorrang bij de inschrijving?
Deze leerlingen krijgen voorrang bij de inschrijving:

 • Elke leerling die zussen of broers heeft die al naar de school gaan. De school aanvaardt het attest ‘samenstelling van gezin’ als bewijs (dit is gratis te verkrijgen bij het gemeentebestuur).
 • Een leerling die in aanmerking komt voor één of meerdere regels over indicator-leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld als:
  • beide ouders schipper zijn of het gezin in een woonwagen woont;
  • het gezin een schooltoelage ontvangt;
  • de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs heeft;
  • het kind (tijdelijk) buiten het gezin opgenomen is?
 • Als er geen evenwicht is tussen indicator-leerlingen en niet-indicator-leerlingen, kan een van beide groepen voorrang krijgen. Dit kan op elke school een andere groep zijn.

Top


5. Kan de school weigeren mijn kind in te schrijven?
Voldoet je kind niet aan de voorwaarden voor het lager onderwijs? Dan kan de school de inschrijving weigeren.

De school kan de inschrijving weigeren als:

 • er geen plaats meer is in de school; 
 • jouw kind een attest heeft voor het buitengewoon onderwijs (uitgezonderd type 8), en als de school niet de steun kan bieden die hij/zij nodig heeft;
 • jouw kind in de school het vorige jaar of het jaar daarvoor definitief uitgesloten was.

Weigert de school je kind in te schrijven? Dan zal de school je binnen vier dagen een brief sturen met de reden van weigering. Je kan een gesprek aanvragen met de directeur om meer uitleg te vragen.

Top


6. Mag mijn kind naar een andere school?
Je mag jouw kind in een andere school inschrijven tijdens het schooljaar. Je bent altijd welkom om hier met de school over te praten. Veranderen van school is een belangrijke gebeurtenis voor je kind. Het is daarom belangrijk om info en advies te vragen aan de school en aan het CLB. De school geeft de gegevens aan de nieuwe school.
Gaat je kind van het gewoon lager onderwijs naar het buitengewoon lager onderwijs? Dan moet jouw kind een inschrijvingsverslag van het CLB hebben.
Gaat je kind van het buitengewoon lager onderwijs naar het gewoon lager onderwijs? Dan is het belangrijk dit te bespreken met de school en het CLB. De uiteindelijke beslissing ligt bij jou.

Top


7. Is mijn kind verzekerd op school?
De school sluit een verzekering af voor jouw kind. Als regelmatige leerling is je kind verzekerd tegen lichamelijke letsels:

 • op weg van en naar de school;
 • tijdens de activiteiten van de school;
 • in alle lokalen van de school;
 • tijdens reizen, excursies en stages van de school.

De verzekering kan ook tussenkomen voor ongevallen met letsels aan de tanden. Ook als de bril of contactlenzen van je kind beschadigd zijn, kan je rekenen op een tussenkomst van de verzekering.

Top


8. Krijgt mijn kind een studietoelage?
Schooltoelagen of studietoelagen helpen je om de kosten van de school te betalen. Het bedrag van de toelage hangt af van de situatie van je gezin, bijvoorbeeld of je alleenstaand bent, hoeveel kinderen je hebt...
Je kan de documenten voor de toelage aanvragen via:

De school helpt je graag om de formulieren in te vullen.

Top


9. Wat als ik de schoolfactuur niet kan betalen?
Stap 1: praat met de directeur
Mogelijk kan je de factuur niet op tijd of niet betalen. We begrijpen dat. Neem contact op met de directeur. Hij of zij zal met jou een plan opstellen om de factuur in delen te betalen.

Stap 2: de sociale dienst
Ga je niet akkoord met het plan of is een plan voor jou niet mogelijk? Neem dan contact op met de sociale dienst van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. De sociale dienst onderzoekt samen met jou of je recht hebt op extra steun:

 • een tussenkomst van het sociaal fonds
 • een aangepast plan
 • sociale tarieven

De sociale dienst kan je ook meer info geven waar je meer hulp kan krijgen.

Stap 3: herinneringsbrief
Betaal je niet op tijd of volg je het plan van afbetaling niet? Nam je ook geen contact op met de directeur? Dan vragen we je in een brief om te betalen. Antwoordde je niet op tijd op deze brief? Dan sturen wij je een tweede brief. In elke brief staat dat je contact kan opnemen met de directeur. Je krijgt ook uitleg over een afbetalingsplan en de sociale dienst.

Stap 4: de rechtbank
Kunnen we na alle inspanningen toch geen oplossing vinden? Dan kunnen we niet anders dan de betaling via de rechtbank te vragen. We kiezen niet graag voor deze laatste oplossing. We vragen je daarom om dit te vermijden en altijd tijdig contact op te nemen met ons.

Top


10. Wanneer schorst de school de lessen?
De lessen kunnen om meerdere redenen tijdelijk niet doorgaan:

Overmacht
De lessen gaan niet door voor alle leerlingen of een groep leerlingen. Dat komt door een plotse gebeurtenis die niemand had verwacht. Voorbeelden van overmacht zijn de verwarming die niet werkt, een overstroming, een bommelding, een brand… De directeur zal je verwittigen met een brief.

Pedagogische studiedag
De school houdt maximum drie halve dagen per schooljaar een pedagogische studiedag. Er is dan geen les voor alle leerlingen of voor een groep leerlingen. De school laat op 15 juni weten wanneer de studiedagen voor het volgende schooljaar plaatsvinden.

Staking
Als de personeelsleden van de school staken, zorgen we voor toezicht in de eigen school. Lukt dat niet? Dan schorst de school de lessen. De directeur vertelt je in een brief welke maatregelen de school neemt. Alle leerlingen worden in ieder geval opgevangen in een van onze andere scholen.

Verkiezingen
Tijdens de verkiezingen kunnen burgers in de lokalen van de school komen stemmen. De lessen kunnen daarom één dag na de verkiezingen niet doorgaan. Als dat zo is, verwittigt de directeur je met een brief.

Einde schooljaar
De lessen kunnen de laatste schooldag vóór de zomervakantie één halve dag niet doorgaan. De school kan zo oudercontacten organiseren. De school laat op 15 juni twee zaken weten:

 • Wanneer vallen de vakanties voor het volgende schooljaar?
 • Sluit het volgend schooljaar op 30 juni?

Top


11. Wat doet de schoolraad?
De school heeft een schoolraad. In die schoolraad zitten ouders, personeel en personen van de lokale gemeenschap. Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. De directeur zorgt dat voldoende keuzes van de school aan bod komen bij elke vergadering, zoals keuzes van jaarthema’s of specifieke pedagogische activiteiten.

Top


12. Wat doet de leerlingenraad?
In een leerlingenraad zitten leerlingen. Zij komen op voor de belangen van alle leerlingen van de school. De raad geeft advies aan de school. De raad verbetert de relatie tussen leerlingen en directie, tussen leerlingen en leerkrachten en tussen leerlingen onderling.

Een leerlingenraad is verplicht als minstens 10 % van de leerlingen van 11 tot 13 jaar erom vraagt en die 10 % minstens 3 leerlingen zijn. Leerlingen kiezen wie in de raad zit.

Top


13. Wat doet de ouderraad?
Een ouderraad heeft inspraak in de school, net als de schoolraad en de leerlingenraad. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.
Een ouderraad is verplicht als ten minste 10 % van de ouders hierom vraagt.

Top


Specifieke vragen kleuterschool

1. Wanneer kan mijn kind naar de kleuterschool?
Jouw kind kan naar de kleuterschool gaan wanneer het 2 jaar en 6 maanden oud is.
Er zijn 7 periodes wanneer je kind voor het eerst naar de kleuterschool kan gaan:

 • de 1ste schooldag na de zomervakantie
 • de 1ste schooldag na de herfstvakantie
 • de 1ste schooldag na de kerstvakantie
 • de 1ste schooldag van februari
 • de 1ste schooldag na de krokusvakantie
 • de 1ste schooldag na de paasvakantie
 • de 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Is jouw kind ouder dan 3 jaar? Dan hoef je geen rekening te houden met deze periodes. Je kind mag dan meteen naar de kleuterschool. Ook kinderen die verhuizen, kunnen meteen naar de nieuwe kleuterschool gaan.

Top


2. Moet mijn kind naar de kleuterschool?
In België heeft elk kind leerplicht van 6 tot 18 jaar. Volgens de wet moet je kind dan leren. Kinderen tot 6 jaar hebben dus geen leerplicht.
Een kind van 6 jaar kan één schooljaar langer in de kleuterschool blijven. Jouw kind heeft dan wel leerplicht in dat extra jaar van de kleuterklas. Het moet dus naar school komen.

Top


3. Waarom is het belangrijk dat mijn kind zo vroeg en zo vaak mogelijk naar de kleuterschool gaat?
In de kleuterschool leert je kind het Nederlands beter spreken en begrijpen. Het is daarom erg belangrijk dat je kleuter zo vaak mogelijk naar school gaat. Jouw kind kan dan beter volgen in het eerste leerjaar.

Top


4. Wat kost de school?

 

Gratis Niet gratis
Inschrijving in de school Activiteiten zoals toneel, sport, een bezoek aan een museum,...
Handboeken, schriften, instrumenten Middagtoezicht, opvang voor of na de schooluren
Knutselmateriaal Extra materiaal zoals een abonnement op een tijdschrift
Kleurpotloden Uitstappen met de school, zoals zeeklassen, bosklassen,...

Top


5. Hoe betaal ik?
De school organiseert heel wat activiteiten en uitstappen die boeiend en aangenaam zijn voor je kind. De school houdt de kosten bij. Je krijgt dan van de school een factuur. We hebben graag dat je de factuur cash of via overschrijving betaalt.
Wij willen niet dat je te veel betaalt voor deze activiteiten en uitstappen. We werken daarom met een scherpe maximumfactuur. In die factuur zitten de kosten voor activiteiten en materialen. De school mag jou voor al deze zaken niet meer dan 25 euro (2- & 3-jarigen) / 35 euro (4-jarigen) / 40 euro (5-jarigen en leerplichtige kleuters) per schooljaar vragen.
Het bedrag van deze  factuur hangt af van het cijfer van de gezondheidsindex. Elk jaar verandert dit cijfer. Het bedrag kan dus elk jaar een beetje hoger of lager zijn. De school vertelt je bij het begin van het nieuwe schooljaar het juiste bedrag.
De school zal dit bedrag niet in één keer aan je vragen. We zullen je minstens 3 deelfacturen bezorgen in de loop van het schooljaar.

Top


6. Hoe wordt mijn kind opgevolgd in de kleuterschool?
De school volgt je kind op verschillende manieren op. Deze opvolging helpt de school om te beslissen of je kind naar het volgende jaar kan overgaan.

Op het einde van het schooljaar:

 • Jij beslist: voldoet je kind aan alle voorwaarden om in het eerste leerjaar te starten? Dan beslis jij of je kind na de derde kleuterklas start in het eerste leerjaar of in het buitengewoon onderwijs.Je beslist ook of je kind een extra jaar in de kleuterklas blijft. De klassenraad en het CLB moeten hiervoor wel toestemming geven.
 • De school beslist: in alle andere gevallen beslist de school of je kind blijft zitten of naar het volgend leerjaar mag. De school neemt deze beslissing op basis van een beslissing van de klassenraad en het CLB.
   

Top


Specifieke vragen lagere school

1. Wanneer kan mijn kind naar de lagere school?
In België heeft elk kind leerplicht van 6 tot 18 jaar. Leerplicht betekent dat volgens de wet je kind dan moet leren. De meeste ouders sturen hun kind naar een school om te leren.
Wordt jouw kind na 1 september 6 jaar? Dan heeft het toch leerplicht op 1 september van dat jaar. De leerplicht eindigt op het einde van het schooljaar waarin je kind 18 jaar wordt, of op de 18de verjaardag.

Top


2. Kan mijn kind het vak godsdienst of zedenleer volgen?
Tijdens de eerste inschrijving kies je of jouw kind godsdienst of zedenleer volgt. Je ondertekent dan een verklaring. Die geef je binnen 8 kalenderdagen aan de directeur. Je kan tot 8 kalenderdagen na de eerste schooldag jouw keuze wijzigen.
Misschien wil je niet dat je kind één van deze vakken volgt. Je kan dan een vrijstelling aanvragen. Jouw kind moet het vak dan niet volgen, maar moet de vrijgekomen tijd gebruiken voor de studie van de eigen levensbeschouwing. Hij of zij moet wel op school zijn. De klassenraad ziet toe dat je kind deze uren in de klas goed gebruikt en stuurt bij als dat nodig is.

Top


3. Wat kost de school?

Gratis Niet gratis (verplicht) Niet gratis (niet verplicht)
Inschrijving in de school Activiteiten zoals sport, toneel, een bezoek aan een museum,... Uitstappen met de school, zoals zeeklassen,...
Leerboeken Middagtoezicht Warme maaltijden
Schriften Extra materiaal zoals een abonnement op een tijdschrift Drankjes
Passers   Opvang voor of na de schooluren
Schrijfgerief    

Top


4. Hoe betaal ik?
De school organiseert heel wat activiteiten en uitstappen die boeiend en aangenaam zijn. De school houdt de kosten bij. Je krijgt dan van ons een factuur. We hebben graag dat je de factuur cash of via overschrijving betaalt. Wij willen niet dat je te veel betaalt voor deze activiteiten en uitstappen. We werken daarom met twee facturen:

 • In de scherpe maximumfactuur zitten de kosten voor activiteiten en materialen. De school mag jou voor al deze zaken niet meer dan 70 euro per schooljaar vragen.
 • In de minder scherpe maximumfactuur zitten de kosten voor uitstappen. Deze factuur mag nooit meer zijn dan 400 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs.

De bedragen voor beide facturen hangen af van het cijfer van de gezondheidsindex. Elk jaar verandert dit cijfer. Het bedrag van beide facturen kan dus elk jaar een beetje hoger of lager zijn. De school vertelt je bij het begin van het nieuwe schooljaar het juiste bedrag. De school zal deze bedragen niet in één keer aan je vragen. We zullen je minstens 3 deelfacturen bezorgen in de loop van het schooljaar.

Top


5. Wanneer is mijn kind gewettigd afwezig?

Jouw kind is afwezig door ziekte:

 • Je geeft een ondertekende verklaring af aan de school. Is jouw kind niet langer dan drie kalenderdagen na elkaar afwezig? Dan hoef je enkel een brief af te geven aan de school. In deze brief moeten de datum en je handtekening staan. Let op: dit mag maximaal 4 keer per schooljaar gebeuren. Na de vierde keer afwezigheid is een briefje van de dokter nodig.
 • Je geeft een brief van de dokter af aan de school. Is jouw kind langer dan drie dagen na elkaar afwezig? Dan is een briefje van de dokter nodig.
   

Jouw kind is afwezig door één van volgende redenen:

 • Je kind gaat naar een huwelijk of begrafenis van een lid van de familie of van een persoon die in hetzelfde huis woont.
 • Je kind neemt deel aan een familieraad bijeengeroepen door de vrederechter.
 • Je kind of jij moet voor een rechtbank komen.
 • Je kind of jij kan de school niet bereiken of binnenkomen door overmacht, zoals onaangekondigde stakingen, overstromingen...
 • Je kind kan niet aanwezig zijn door maatregelen die de bijzondere jeugdzorg oplegde.
 • Een lid van de familie is overleden. Dat lid is tot en met de 2de graad verwant (ouders, broers, zussen, grootouders), of woont in hetzelfde huis als jouw kind.
 • Je kind neemt deel aan een culturele of sportieve gebeurtenis. Je kind mag enkel deelnemen aan een individuele selectie of selectie in clubverband als topsportbelofte. Hij / zij mag hiervoor maximaal 10 halve dagen afwezig zijn per schooljaar.
 • Je kind kan niet aanwezig zijn door een buitenlandse reis voor het werk van de ouders.
 • Je kind kan niet aanwezig zijn om persoonlijke redenen. Hij / zij mag maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar afwezig zijn om persoonlijke redenen. De directeur moet vooraf zijn toestemming geven.
 • Je kind kan niet aanwezig zijn door een feestdag van een erkende godsdienst.

Wettelijke feestdagen:

 • islam:
  • Suikerfeest: 1 dag
  • Offerfeest: 1 dag
 • joodse religie:
  • joods Nieuwjaar: 2 dagen
  • Grote Verzoendag: 1 dag
  • Loofhuttenfeest: 2 dagen
  • Slotfeest: 2 laatste dagen
  • Kleine Verzoendag: 1 dag
  • feest van Esther: 1 dag
  • paasfeest: 4 dagen
  • Wekenfeest: 2 dagen
 • orthodoxe religie:
  • Paasmaandag: 1 dag. Deze regeling geldt voor de jaren waarin het orthodox paasfeest niet samenvalt met het katholiek paasfeest.
  • Hemelvaart: 1 dag
  • Pinksteren: 1 dag

Als ouder moet je altijd een verklaring of een officieel document afgeven als het kind afwezig is door een van deze redenen.

Jouw kind is afwezig door schorsing of uitsluiting

Jouw kind heeft het statuut van topsport:
Heeft je kind het statuut van topsport voor de sporten tennis, zwemmen of gymnastiek? Dan mag hij of zij maximum 6 lestijden per week afwezig zijn (verplaatsingen inbegrepen).
Let op: dit kan enkel onder bepaalde voorwaarden. De directie moet altijd toestemming geven.

Top


6. Wanneer is mijn kind ongewettigd afwezig?

 • Je kind is afwezig om andere redenen dan hierboven opgesomd.
 • Je kind gaf niet de juiste documenten aan de school.

De school meldt al deze afwezigheden aan jou. Is je kind meer dan 10 halve dagen ongewettigd afwezig? Dan start de school samen met het CLB een begeleidingstraject op. Verbetert de aanwezigheid niet, dan kan je kind zijn statuut als regelmatige leerling verliezen. Jouw kind krijgt dan geen getuigschrift basisonderwijs. Als je kind afwezig is door persoonlijke problemen, de situatie van het gezin, schoolmoeheid… kan de school na overleg met het CLB in uitzonderlijke gevallen de afwezigheid erkennen.

Top


7. Is roken op school verboden?
Het is verboden om te roken in de school en tijdens activiteiten buiten de school.
De school controleert of iedereen zich aan het verbod houdt. Houdt je kind zich niet aan het verbod? Dan neemt de school maatregelen.

Top


8. Wat gebeurt er als mijn kind wapens of drugs meeneemt naar school?
Wapens en drugs komen gelukkig heel zelden voor in de school. We herhalen toch even de regels.
Het is verboden om wapens, speelgoedwapens en namaakwapens mee naar school te nemen. Het is ook verboden om elk ander voorwerp binnen de school te gebruiken als wapen. Drugs op school zijn ook verboden. Volgt jouw kind deze regels niet? Dan verwittigt de school jou en de politie. De politie stelt een proces-verbaal op.

 • De school kan een geheime controle organiseren in een klas of klassengroep. Dat gebeurt in overleg met de politie.
 • De school kan jouw kind vragen om het wapen te tonen. Het moet dan zijn zakken en tassen leegmaken en zijn kastje openmaken. Wil je kind dit niet doen? Dan verwittigt de school jou meteen. De politie komt een onderzoek doen.
 • De school vraagt je kind het wapen af te geven. De school houdt dit bij tot het jou en de politie verwittigt.

Top


9. Hoe wordt mijn kind geëvalueerd in de lagere school?
De school evalueert je kind op verschillende manieren. Deze evaluaties helpen de school om te beslissen of je kind naar het volgende leerjaar kan overgaan, of het getuigschrift van de lagere school haalt.

Op het einde van het schooljaar:

 • Je beslist als ouder of jouw kind van het lager onderwijs naar het secundair onderwijs gaat. Hij / zij kan ook naar het buitengewoon onderwijs doorverwezen worden. Daarvoor heeft het een attest van het CLB nodig. We vinden het belangrijk dat jouw kind naar de juiste school gaat of de gepaste richting volgt. We raden je daarom aan om rekening te houden met het advies van de klassenraad en het CLB.
 • De school beslist: de school beslist of je kind blijft zitten of naar het volgend leerjaar mag. De school deelt de rapporten ten laatste op 30 juni uit. In dat rapport staat of je kind naar het volgende leerjaar mag. De school neemt deze beslissing op basis van een beslissing van de klassenraad en het CLB.

Het getuigenschrift basisonderwijs
De klassenraad beslist of je kind de doelen van het leerplan heeft bereikt. Is jouw kind geslaagd? Dan krijgt hij of zij een getuigschrift basisonderwijs. De school rekent de resultaten van het 5de en het 6de leerjaar mee om te beslissen of je kind het getuigschrift basisonderwijs krijgt. Het kan zijn dat je kind een vergelijkende proef moet doen. Deze proef helpt de klassenraad om een goede beslissing te nemen. Krijgt jouw kind geen getuigschrift van het basisonderwijs? Dan kan hij of zij een verklaring krijgen. In de verklaring staat het aantal jaren en het soort lager onderwijs dat je kind volgde.

Top


10. Wat moet ik doen als ik niet akkoord ga met de beslissing van de klassenraad?

Krijgt je kind geen getuigschrift en ga je niet akkoord? Dan kan je een gesprek met de directeur aanvragen. Die aanvraag moet je ten laatste op de 3de dag na de beslissing doen.

De school neemt daarna een van de volgende beslissingen:

 • De voorzitter of zijn of haar afgevaardigde overtuigen je dat de beslissing van de klassenraad juist is. Je kan de beslissing dan later niet meer betwisten.
 • De voorzitter of zijn of haar afgevaardigde vinden dat je geldige redenen hebt voor een nieuwe beslissing. De klassenraad komt dan zo snel mogelijk samen. Die neemt een nieuwe beslissing. De klassenraad stuurt jou een brief met de nieuwe beslissing.
 • De voorzitter of zijn of haar afgevaardigde aanvaarden jouw redenen voor een nieuwe beslissing niet. De klassenraad komt niet samen. Je gaat niet akkoord en de betwisting blijft dus bestaan. Je kan dan terecht bij de beroepscommissie.

Beroepscommissie
Als je niet akkoord gaat met de beslissing kan je in beroep gaan bij de beroepscommissie. De beroepscommissie bestaat uit minstens drie leden en drie vervangers. De raad van bestuur van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen beslist wie de leden zijn.

In beroep gaan kan op twee manieren:

1. Onmiddellijk na de nieuwe beslissing van de directeur vul je een formulier in.

 • De school geeft dit document aan de voorzitter van de beroepscommissie.
 • De voorzitter of de afgevaardigde ondertekent het formulier.
 • Je krijgt een kopie als bewijs van beroep.
 • Voor 15 juli neemt de commissie een beslissing over het beroep.

2. Je vult het formulier niet onmiddellijk in tijdens het gesprek of de klassenraad kwam opnieuw bijeen.

 • Je kan beroep indienen binnen 3 kalenderdagen na het gesprek of na ontvangst van de beslissing. Je stuurt een brief naar:
 • Het Stedelijk Onderwijs
  De voorzitter van de beroepscommissie
  Lange Gasthuisstraat 15
  2000 Antwerpen
 • De commissie neemt een beslissing over het beroep voor 15 september.

Beslissing
De beroepscommissie onderzoekt de klacht en geeft advies aan het directiecomité van het Stedelijk Onderwijs. Het directiecomité van het Stedelijk Onderwijs beslist dan om:

 • de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen
 • de klassenraad wel opnieuw te laten samenkomen

De school en jij krijgen deze beslissing via een brief met uitleg. Komt de klassenraad opnieuw samen om een nieuwe beslissing te nemen? Dan moet dit gebeuren ten laatste op 15 september van het volgende schooljaar. Je krijgt daarna van de school een brief met de nieuwe beslissing. Na 15 september wordt een beslissing van de klassenraad definitief. Je kan ze dan enkel voor de Raad van State aanvechten.

Top